Pohřby Navrátil

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o.

Identifikace dodavatele

Obchodní společnost: Pohřební služba Navrátil s.r.o.

Se sídlem: Lhotecká 156, 280 02 Ovčáry
IČO: 05260809 ,
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260858

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) obchodní společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., se sídlem: Lhotecká 156, 280 02 Ovčáry, IČO: 05260809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260858 (dále jen „dodavatel“ či „příkazník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či dodání zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“ či „příkazce“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí pohřební služby ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále také jen „zákon o pohřebnictví“), a to zejména převzetí těla zemřelého, úprava těla zemřelého, zpopelnění těla zemřelého a vložení popelu do urny, zajištění úmrtního listu atd.

Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zboží, které dodavatel nabízí k prodeji a jehož katalog se nachází na webových stránkách dodavatele https://pohrbynavratil.cz/, jakož je i dostupný na jednotlivých provozovnách dodavatele, přičemž se jedná zejména o zboží pohřebního charakteru.


 
2. Smlouva – obecná ustanovení

Dodavatel na základě smlouvy poskytne a obstará objednateli pohřební služby, související služby a v jejich rámci i dodá objednateli zboží. Objednatel se na základě smlouvy zavazuje za poskytnuté služby a dodané zboží zaplatit dodavateli sjednanou cenu vč. případného DPH, je-li dodavatel plátcem DPH, a to ve lhůtách uvedených na daňovém dokladu / daňových dokladech vystavených dodavatelem.

Podpisem smlouvy uzavírá příkazce příkazní smlouvu o obstarání pohřebních služeb, přičemž tím stvrzuje, že je seznámen a souhlasí s rozpočtem služeb dle smlouvy a dle daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Příkazce podpisem smlouvy současně stvrzuje, že je seznámen a souhlasí s tím, že pokud neuhradí v den převzetí daňového dokladu alespoň 50% z konečné ceny nebo do dne splatnosti celkovou cenu za obstarání příkazu, má příkazník právo od smlouvy a obstarání pohřebních služeb odstoupit.

Ceníky dodavatele jsou přístupné v provozovnách dodavatele, přičemž jsou samostatnou součástí těchto obchodních podmínek.

Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že měl k dispozici při sjednání a uzavření smlouvy tyto obchodní podmínky, ceníky i reklamační řád dodavatele a že se s těmito dokumenty seznámil a porozuměl jim.

Příkazce smlouvou uzavíranou s příkazníkem uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem jednáním, která jsou nezbytná k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. V případě potřeby se příkazce zavazuje udělit příkazníkovi zvláštní písemnou plnou moc, případně i nechat ověřit svůj podpis. V případě rozporu obsahu smlouvy s rozhodnutím zemřelého o tom, jaký má mít pohřeb, a nezanechá-li o tom zemřelý výslovné rozhodnutí, pak v případě rozporu smlouvy s rozhodnutím o pohřbu zemřelého, které učinila osoba k tomu oprávněná dle § 114 odst. 1 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., nebo s opatřením či rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení, soudu, či jiného orgánu veřejné moci, je příkazník oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy.

Nebude-li v individuálním případě mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy jinak, příkazce souhlasí, aby původní ošacení, byl-li v něm zesnulý k příkazníkovi převezen, bylo z hygienický důvodů zlikvidováno a udílí k tomu příkazníkovi pokyn.

3. Plnění smlouvy

Příkazník je oprávněn plnit sám nebo prostřednictvím svých dodavatelů a obchodních partnerů v České republice i v zahraničí, ledaže bude smluvními stranami v individuálním případě dohodnuto jinak. Příkazník je zejména oprávněn svěřit provedení části plnění dle smlouvy (úkony související se zpopelněním) krematoriu.

Příkazník nemusí vyžadovat předchozí souhlas příkazce, jedná-li v souladu s kogentními ustanoveními zákona, právních předpisů či podle závazných pokynů orgánů hygienické služby, jež mohou nařídit zvláštní režim zaopatření lidských pozůstatků, např. i jejich okamžité pohřbení, zpopelnění apod. Příkazník je oprávněn provést úkony spočívající ve vyšším hygienickém zaopatření zesnulého.

Dojde-li v době od uzavření smlouvy do doby plnění dle smlouvy (včetně) k platné a účinné změně právních předpisů ovlivňujících plnění smlouvy, bere příkazce na vědomí a souhlasí s tím, že příkazník se bude řídit těmito právními předpisy platnými a účinným v době plnění, a to i kdyby tato byla v rozporu s obsahem sjednané smlouvy.

Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že pietní akt a jeho příprava mohou být audiovizuálně zaznamenány za účelem záznamu o dodržení piety, a současně podkladem pro naplnění poskytování služeb příkazníkem pro účely případné reklamace. Audiovizuální záznam je majetkem pořizovatele.

Příkazník neodpovídá příkazci za majetkovou a nemajetkovou újmu, která příkazci případně vznikla zásahem na příkazníkovi nezávislém, v důsledku vyšší moci či jinými takovými okolnostmi, jako například nařízením pitvy těla zemřelého lékařem či orgány činnými v trestním řízení.

Případnou reklamaci je možno uplatnit dle reklamačního řádu dodavatele, a to neprodleně po skončení pietního aktu. Objednatel se s reklamačním řádem dodavatele před uzavřením smlouvy seznámil. Reklamační řád je objednateli k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách dodavatele https://pohrbynavratil.cz/, jakož i v provozovnách dodavatele.

V případě, že dodavatel zajišťuje též květinovou výzdobu pietního aktu, případně pokud dojde ze strany smutečních hostů během pietního aktu k položení květin a věnců, a tyto nebudou bezprostředně po ukončení pietního aktu odebrány vypravitelem pohřbu, dojde k jejich likvidaci bez zbytečného odkladu po ukončení pietního aktu dodavatelem, a to na náklady dodavatele.

 

4. Cena za služby a zboží dle smlouvy

U jednotlivých poskytovaných služeb a dodávaného zboží je uplatněná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. volná tvorba cen. Za každý prodlení příkazce s úhradou ceny poskytovaných služeb a dodávaného zboží je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení platby.

Příkazník odpovídá za provedené služby v rozsahu daném přijatou objednávkou. Je oprávněn požadovat 50% zálohu, pokud není služba hrazena v plném rozsahu. Neuhradí-li příkazce v den převzetí daňového dokladu alespoň 50% z konečné ceny, nebo celkovou cenu vč. DPH za obstarání příkazu do data splatnosti, je příkazník oprávněn jednostranně ustoupit od obstarávání záležitosti příkazce (tj. příkazník je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a obstarání pohřebních služeb). Případnou splátku na objednané služby zašle příkazník složenkou zpět na adresu příkazce. Příkazce bere na vědomí, že jím objednaná služba (vč. případného zpopelnění) nebude v tomto případě realizována.

Stornovací poplatek při změně objednaných služeb:

  • v době přesahující 24 hodin před započetím pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 30% z její celkové ceny vč. DPH;
  • v době kratší než 24 hodin před započetím pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 70% z její celkové ceny vč. DPH.

5. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Příkazník si tímto dovoluje informovat příkazce, který je spotřebitelem (tj. fyzickou osobu, která vůči příkazníkovi nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), o jeho právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

email: adr@coi.cz,

webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/,

jakožto subjektu pověřenému řešením takových sporů mezi příkazníkem a příkazcem – spotřebitelem.

 

6. Informace o zpracování osobních údajů

Příkazce svým podpisem smlouvy stvrzuje, že je seznámen a souhlasí s tím, že jím poskytnutá osobní data budou použita pro potřeby tohoto smluvního vztahu a budou zabezpečena proti zneužití.

Veškeré osobní údaje budou příkazníkem zpracovány v souladu s právními předpisy platnými pro oblast ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů vydaných příkazníkem. Příkazce podpisem smlouvy stvrzuje, že byl seznámen se zásadami ochrany osobních údajů vydanými příkazníkem. Příkazce bere současně na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů příkazce mohou být ze strany příkazníka kdykoliv jednostranně změněny, přičemž s takovou změnou příkazník příkazce seznámí.

V Ovčárech dne 1. 3. 2023

za Pohřební služba Navrátil s.r.o.

Anna Březinová, jednatelka