Pohřby Navrátil

Reklamační řád

Reklamační řád

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, za účelem informování spotřebitele o právech z vadného plnění a v zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizování reklamací služeb poskytovaných obchodní společností Pohřební služba Navrátil s.r.o., je vydán tento reklamační řád.

Čl. I – Úvodní ustanovení

 • Reklamační řád upravuje postup smluvních stran, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem (příkazcem) a poskytovatelem – obchodní společností Pohřební služba Navrátil s.r.o. (příkazníkem).
 • Obchodní společnost Pohřební služba Navrátil s.r.o. si dovoluje níže informovat objednatele o jeho právech z vadného plnění, která objednateli náleží v případě, že by obchodní společnost Pohřební služba Navrátil s.r.o. plnila uzavřenou příkazní smlouvu vadně, tedy zejména pokud by poskytla objednateli svou službu v rozporu se smlouvou a svými obchodními podmínkami. Objednatel služeb je tak oprávněn reklamovat vadu způsobenou obchodní společností Pohřební služba Navrátil s.r.o. zejména v těchto případech:
  • poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu,
  • poskytovatel neprovedl pietní akt nebo úkony s tím související ve sjednaném rozsahu,
  • objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě, či pokud bylo poskytovatelem při poskytování služby dodáno jiné než objednané zboží,
  • poskytovatel neoprávněně požaduje zaplacení vyšší ceny, než jaká byla sjednána.
 • Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze úspěšně reklamovat pouze v případě, je-li požadovaná cena nedůvodně vyšší než smluvená. Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem objednatele, platí tato vyšší cena.
 • Objednateli náleží v případě prokázaného vadného plnění tato práva z vadného plnění:
  • je-li vada odstranitelná nebo nelze-li vadu odstranit, nicméně tato vada nebrání řádnému užívání předmětu plnění (např. estetická vada plnění): právo na opravu nebo doplnění toho, co chybí (tedy právo na poskytnutí náhradní služby nebo opravení výsledku služby předchozí), anebo přiměřená sleva z ceny;
  • nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat (tzn., nelze-li již službu provést tak, aby splnila svůj účel): právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od uzavřené smlouvy s povinností vzájemného vypořádání;
 • Poskytovatel si dovoluje objednatele dále informovat o skutečnosti, že s ohledem na charakter služby poskytované obchodní společností Pohřební služba Navrátil s.r.o., kterou je obstarání pohřbení a s tím souvisejících služeb, bude objednateli nejčastěji příslušet pouze právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny služby.

Čl. II – Vytknutí vady a uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

A) Vytknutí vady služby
 • Objednatel je povinen vadu služby poskytovateli vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost se s plněním služby seznámit a vadu zjistit. Nejpozději je však možné vadu služby vytknout do šesti měsíců od poskytnutí služby. Vadu lze vytknout buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.
 • Nevytkl-li objednatel vadu služby včas, poskytovatel není povinen uznat objednatelem uplatněné právo z vadného plnění. Vytknutí vady je nezbytným požadavkem pro uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci).Obchodní společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o. proto objednateli doporučuje, aby zjevné vady služby (zejména vady týkající se pohřebního obřadu a jeho průběhu) vytkl poskytovateli co nejdříve, nejlépe ihned poté, co se mohl seznámit s průběhem plnění služby, neboť v opačném případě by mohlo ze strany poskytovatele následně dojít k zamítnutí reklamace (uplatněného práva z vadného plnění).
 • Objednatel může vytknout vadu poskytovateli osobně v kterékoli provozovně nebo v sídle společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., zejména však u příslušné provozovny, kde službu objednal, případně písemně na adrese sídla společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., Lhotecká 156, 280 02 Ovčáry.
 • Objednatel je oprávněn při vytknutí vady služby poskytovateli současně uplatnit své právo z vadného plnění uvedené v Článku I. odst. 1.4. reklamačního řádu).
 • V případě, že objednatel vytkl poskytovateli vadu služby osobně v provozovně nebo v sídle společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., pověřený pracovník poskytovatele o tom vyhotoví písemný záznam, jehož kopii vydá objednateli. Tento záznam musí obsahovat:
  • identifikační a kontaktní údaje objednatele – jméno a příjmení objednatele, bydliště a případně jinou kontaktní adresu, případně telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu,
  • identifikační údaje poskytovatele,
  • datum provedení služby, případně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy,
  • datum, kdy objednatel vytkl poskytovateli vadu služby,
  • označení vady služby nebo popis toho, jak se projevuje,
  • případně též označení jakýchkoliv dokumentů či jiných podkladů, kterými objednatel potvrzuje výskyt vady,
  • případně též podpis objednatele a pověřeného pracovníka společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o.
 • Záznam o vytknutí vady podepisuje pověřený pracovník poskytovatele, který s objednatelem záznam sepisuje. Objednatel je povinen svým podpisem na vyhotovení záznamu o vytknutí vady, které si ponechává společnost Pohřební služba Navrátil s.r.o., stvrdit převzetí tohoto záznamu a souhlas s jeho obsahem.

  V případě, že objednatel současně s vytknutím vady poskytovateli uplatní své právo z vadného plnění, vyhotoví se pouze potvrzení o reklamaci – reklamační protokol dle Článku II. odst. 2.10. reklamačního řádu.

 • V případě, že objednatel vytkl poskytovateli vadu služby písemně na adresu sídla společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., poskytovatel učiní interní záznam o datu, kdy mu bylo vytknutí vady doručeno. Objednateli lze doporučit, aby jím písemně zaslané vytknutí vady služby rovněž obsahovalo náležitosti uvedené v Článku II. odst. 2.5. reklamačního řádu, a to za účelem snazšího vyřizování později uplatněného práva z vadného plnění (reklamace).
 • Objednatel, který vytkl vadu služby, je povinen poskytnout společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o. potřebnou součinnost k jejímu prošetření. Pokud by neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele bránilo v posouzení oprávněnosti vytknuté vady služby a v konečném důsledku k posouzení oprávněnosti uplatněné reklamace (práva z vadného plnění), je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.
B) Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
 • Objednatel může uplatnit svá práva z vadného plnění (tj. reklamaci) osobně v kterékoli provozovně společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., zejména však u příslušné provozovny, kde službu objednal, případně písemně na adrese sídla společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., Lhotecká 156, 280 02 Ovčáry.
 • Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění (tj. reklamaci) nejpozději do tří let od okamžiku, kdy vadu služby vytkl poskytovateli, a to za předpokladu, že objednatel vadu služby vytkl včas (tj. ve lhůtě uvedené v Článku II. odst. 2.1. reklamačního řádu).
 • V případě, že objednatel uplatňuje právo z vadného plnění osobně v provozovně nebo v sídle společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., pověřený pracovník poskytovatele o tom vyhotoví písemné potvrzení o reklamaci – reklamační protokol, v němž musí být uvedeno:
  • identifikační a kontaktní údaje objednatele – jméno a příjmení objednavatele, bydliště a případně jinou kontaktní adresu, případně telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu,
  • identifikační údaje poskytovatele,
  • datum provedení služby, případně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy
  • označení vady služby nebo popis toho, jak se projevuje a případně též označení jakýchkoliv dokumentů či jiných podkladů, kterými objednatel potvrzuje výskyt vady (pokud objednatel vytkl vadu služby poskytovateli již dříve, mohou být tyto skutečnosti nahrazeny odkazem na dříve vyhotovený záznam o vytknutí vady upravený v Článku II. odst. 2.5. reklamačního řádu),
  • uplatněné právo z vadného plnění (tj. způsob vyřízení reklamace požadovaný objednatelem),
   datum uplatnění práva z vadného plnění (tj. podání reklamace),
  • případně též zachycení dohody mezi poskytovatelem a objednatelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace, pokud k takové dohodě dojde,
  • podpis objednavatele a pověřeného pracovníka společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o.
 • Objednatel obdrží jedno vyhotovení či kopii reklamačního protokolu, přičemž je povinen svým podpisem na vyhotovení reklamačního protokolu, které si ponechává společnost Pohřební služba Navrátil s.r.o., stvrdit převzetí tohoto protokolu a souhlas s jeho obsahem.
 • V případě, že objednatel hodlá uplatnit vůči poskytovateli právo z vadného plnění písemně na adresu sídla společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o., poskytovatel objednateli doporučuje, aby jím zaslaná reklamace rovněž obsahovala náležitosti uvedené v Článku II. odst. 2.10. reklamačního řádu (vyjma podpisu pověřeného pracovníka poskytovatele), a to za účelem snazšího a rychlejšího vyřízení jeho reklamace. Rovněž v tomto případě pověřený pracovník společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o. vyhotoví písemné potvrzení o reklamaci – reklamační protokol dle Článku II. odst. 2.10. reklamačního řádu (s dostupnými informacemi, vyjma podpisu objednatele), který bude objednateli zaslán na adresu jeho bydliště či na jím zadanou kontaktní adresu.

Čl. III – Způsob vyřízení reklamace (uplatněného práva z vadného plnění)

 • Objednatel bude písemně vyrozuměn o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace bude objednatel též písemně vyrozuměn o důvodech jejího zamítnutí.
 • Pověřený pracovník společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o. rozhodne o reklamaci (tj. o uplatněném právu z vadného plnění) ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud s objednavatelem nedojde k dohodě na delší lhůtě k vyřízení reklamace.
 • Objednatel, který vytkl vadu služby a učinil reklamaci (tj. uplatnil právo z vadného plnění), je povinen poskytnout společnosti Pohřební služba Navrátil s.r.o. potřebnou součinnost k prošetření vytýkané vady služby. Pokud by neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele bránilo v posouzení oprávněnosti vytknuté vady služby a v konečném důsledku k posouzení oprávněnosti uplatněné reklamace (práva z vadného plnění), je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2023 a nahrazuje případné jakékoliv předchozí dokumenty upravující tuto problematiku.
 • Právní vztahy tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platných zněních.
 • Seznam provozoven, v nichž lze vytknout vadu služby a uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci) je uvedeno na webových stránkách poskytovatele (https://pohrbynavratil.cz).
V Ovčárech dne 1. 3. 2023
 

za Pohřební služba Navrátil s.r.o.

 

Anna Březinová, jednatelka